< Tillbaka till nyheter

Projektbeskrivning

Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet

Bakgrund

Nya religiösa rörelser och nyreligiositet har sedan 1970-talet utgjort ett viktigt akademiskt flerdisciplinärt forskningsområde. Området omfattar företeelser av flera olika slag, exempelvis de internationella nya religiösa rörelserna som Hare Krishna-rörelsen eller Scientologi-kyrkan som framträdde i västvärlden huvudsakligen under 1960-70-talen, men också de mer diffusa och mindre organiserade s.k. new age-fenomenen som framför allt utvecklats från 1970-talet och framåt.

Vidare omfattas också nyreligiositet i ett historiskt perspektiv, som till exempel Teosofiska Samfundet från 1800-talets slut. I en vidare förståelse omfattas även nya religiösa uttryck inom etablerade religioner, liksom nya religiösa fenomen i icke-västerländska kontexter. Religion är ett dynamiskt fenomen som hela tiden förändras i samspel med andra kulturella och sociala faktorer. Särskilt i vår globaliserade värld framträder ”nya” fenomen eller nya blandningar kontinuerligt.

Den akademiska forskningen om nyreligiositet har över tid förändrats och utvecklats. Under 70- och 80-talen kom flera beteendevetenskapliga studier om anslutning och avfall till de organiserade nya religiösa rörelserna (se t ex Richardson 1978, Barker 1984, Wright 1987, Bromley 1988) liksom fallstudier av enstaka rörelser där också historiska perspektiv belystes (se t ex Wallis 1977, Rochford 1985, Knott 1986, Thompson och Heelas 1986).

Från 90-talet kom de mindre organiserade s.k. new age-fenomenen allt mer i fokus (se t ex Hanegraaff 1996, Heelas 1996, Hammer 1997, Frisk 1997). De allra senaste åren har flera mer självständiga forskningsfält utvecklats. Västerländsk esoterism har utvecklats till ett självständigt forskningsområde (se t ex Faivre 1994), liksom nypaganism (se t ex Harvey 1997). På många håll pågår forskning om s.k. ”spiritualitet” och flera lokalstudier har gjorts på detta tema (se t ex Sutcliffe 2003, Heelas och Woodhead 2005). Nyreligiositet utanför den västerländska kontexten börjar också uppmärksammas (se t ex Stalker 2008).

Det svenska nätverket FINYAR (Forskning och Information om Nyreligiositet) bildades 1997. Syftet med nätverket var att främja akademisk forskning om nya religiösa rörelser och nyreligiositet, samt att sprida vetenskapligt präglad information om dessa fenomen. Under några år fungerade nätverket bra, med som mest ett 30-tal engagerade akademiker i Sverige från olika discipliner som religionshistoria, religionssociologi, religionspsykologi, psykologi, sociologi och statsvetenskap. Genom en serie olyckliga omständigheter (sjukdom) avstannade dock aktiviteten i början på 2000-talet, och har pga bristande tid och resurser inte återfått livskraften från slutet av 90-talet. Juniora forskare på temat nyreligiositet har ofta ingen kontakt med nätverket, och flera seniora forskare har lämnat det av åldersskäl.

Vi vill nu bilda ett nytt nätverk för akademisk forskning kring nyreligiositet, den här gången omfattande inte bara Sverige utan de nordiska länderna då internationella kontakter blir allt viktigare. I Sverige, Danmark, Norge och Finland finns idag många såväl seniora som juniora forskare som arbetar på temat nyreligiositet utifrån olika discipliner. Avståndet mellan olika discipliner, olika universitet och olika länder är dock stort, och de flesta har inte kontakt med varandra. De nordiska länderna (inklusive svenskspråkiga Finland) utgör ett gemensamt språk- och kulturområde, och ett nordiskt akademiskt interdisciplinärt nätverk av forskare på temat nyreligiositet skulle vara av stort värde. Man kan tänka sig framtida olika samarbetsprojekt och olika slag av idéutbyten.

Det behövs också en inventering av den nordiska forskning som är gjord på temat, ett klargörande av den aktuella forskningsfronten och diskussioner om hur vi på ett fruktbart sätt tillsammans kan gå vidare i framtiden. Det finns också planer på att knyta en samnordisk akademisk tidskrift om nyreligiositet till detta nätverk. AURA: The Nordic Journal for the Study of New Religious Movements kommer ut för första gången i slutet av 2009, redaktörer professor Olav Hammer, Syddansk Universitet, Odense, och professor Liselotte Frisk, Högskolan Dalarna, Falun.

Planer

Det konkreta målet för nätverksstödet är att under 2012 publicera en antologi som identifierar den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, och diskuterar denna ur ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom relationen till den internationella forskningsfronten. För att kunna göra detta behöver vi:

• samla såväl juniora som seniora forskare inom olika discipliner som forskar på teman med anknytning till nyreligiositet i Sverige, Danmark, Norge och (svenskspråkiga) Finland
• samla nyckelpersoner inom nätverket till möten för att diskutera och konkretisera nätverkets vidare aktiviteter och utbyta information om och identifiera pågående och planerad forskning inom ämnet nyreligiositet
• utveckla nätverkets webbsida för att utnyttja IT-teknikens möjligheter genom t ex diskussionsforum och funktioner för hur man snabbt hittar forskare på området
• främja kontakter med andra liknande nätverk i andra länder

 

Allt material Copyright © FINYAR 2018

Design av Mia, Byggd av Fredrik Hilmersson